تعبیر خواب قورباغه – دیدن قورباغه در خواب چه تعبیری دارد؟

[ad_1]

تعبیر خواب قورباغه و دیدن قورباغه مرده در خواب

معبران مسلمان تعبیر خواب قورباغه را برخورد با مردی یاوه گو و پرحرف می‌دانند. دیدن قورباغه در خانه بـه وجود کودکان شوخ تعبیر شده اسـت. با روبکا همراه باشید.

 

تعبیر خواب قورباغه چیست

1587203718 robeka.ir تعبیر خواب قورباغه   دیدن قورباغه در خواب چه تعبیری دارد؟

خواب شناسانی همانند کارل گوستاو یونگ کـه در تعبیر خواب دیدگاه نو دارند می‌گویند: دیدن قورباغه در خوابتان بیانگر ظرفیت تغییر یا پیشبینی نشده هاست. قورباغه ممکن اسـت شاهزاده اي باشد کـه تغییر قیافه داده، و بیانگر تحول، احیا یا تولد دوباره اسـت. تعبیر دیگر این اسـت کـه قورباغه نمادی از تمیز نبودن یا باروری اسـت.

 

تعبیر خواب پریدن قورباغه

کارل گوستاو یونگ: دیدن قورباغه کـه در خوابتان می جهد بیانگر این اسـت کـه تعهد ندارید. شـما تمیال دارید کـه از چیزی بـه چیز دیگر بپرید. تعبیر دیگر این اسـت کـه ممکن اسـت بیانگر این باشد کـه شـما گام هاي اصلی رابه سمت هدف برمی دارید. موازی پیشرفت شماست.

 

تعبیر خواب شنیدن صدای قورباغه و گرفتن قورباغه

شنیدن صدای قورباغه در خوابتان بیانگر این اسـت کـه شـما چیزی کـه میخواستید رابه طور کامل انجام نداده اید و بـه آن نرسیده اید. خواب دیدن این کـه یک قورباغه می‌گیرید بیانگر بی خیال بودن شـما در مورد سلامتی تان اسـت.

 

تعبیر خواب خوردن قورباغه

1587203720 robeka.ir تعبیر خواب قورباغه   دیدن قورباغه در خواب چه تعبیری دارد؟

خوردن قورباغه در خوابتان بیانگر وظیفه اي ناخوشایند اسـت کـه نیاز دارید انجامش دهید. اگر شـما کل قورباغه را در خوابتان ببلعید، چیزی اسـت کـه نیاز دارید انجام دهید یا بگویید، کـه واقعا بلعیدنش سخت اسـت. این عبارت را درنظر بگیرید قورباغه در گلوی شماست، بیانگر این اسـت کـه شـما قادر بـه صحبت نیستید. شـما حس می کنید کـه صدایتان را از دست داده اید.

بیشتر بخوانید:  طالع بینی هفتگی 15 آذر تا 21 آذر 99

 

تعبیر خواب قورباغه ابن سیرین

اگر کسی در خواب ببیند وزغ دارد با مردی زاهد هم صحبت می شود. اگر در خواب قورباغه اي ببینید با انسانی کج خو و یاوه گو و پرمدعا برخورد خواهید داشت.

 

تعبیر خواب قورباغه های زیاد

1587203722 robeka.ir تعبیر خواب قورباغه   دیدن قورباغه در خواب چه تعبیری دارد؟

منوچهر مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید جائی قورباغه هاي بسیار هست در جمعی مردم بدطینت و بدسیرت وارد می‌شوید کـه طبعا چنین محلی امن نمی‌تواند باشد. اگر ببینید قورباغه اي در اتاق یا خانه شماست مهمانی بشما وارد می شود کـه از حضورش خشنود نمی‌شوید و رنج میبرید.

 

تعبیر خواب قورباغه در رختخواب یا جیب

اگر در خواب ببینید کـه قورباغه اي در بستر و رخت خواب شماست یا مثلاً زیر تختخواب شـما رفته و قایم شده چنانچه ازدواج نکرده یا همسر نداشته باشید زنی بد نصیب شـما می شود و اگر زن دارید با همسرتان برخورد نامطلوب خواهید داشت تا آنجا کـه فحاشی می کنید. این تعبیر برای زن و مرد یکسان اسـت.

 

تعبیر خواب قورباغه روی بدن

اگر قورباغه اي در خواب بـه پشت شـما چسبیده باشد از جانب برادرتان اندوهی بشما میرسد و اگر بر سینه شـما چسبیده باشد از جانب پسرتان اندوهگین می‌شوید و اگر در شلوارتان باشد زن و همسرتان شـما را ناراحت خواهند کرد.

 

تعبیر خواب قورباغه روی درخت

1587203725 robeka.ir تعبیر خواب قورباغه   دیدن قورباغه در خواب چه تعبیری دارد؟

اگر قورباغه را بر درخت، مخصوصا روی شاخه هاي درخت ببینید شـما را فریب میدهند ودر واقع گندم نمایی و جو فروشی می‌کنند. خانم ایتانوس معبر یونانی میگفت: قورباغه کسی اسـت کـه در حضور انسان لبخند میزند و خوش خدمتی می کند ولی همین کـه از او جدا شدید پشت سرتان فحش می‌دهد و تهمت میزند و بد و بیراه می‌گوید. این تعریف در مورد قورباغه در خواب هاي مـا کاملا درست اسـت.

بیشتر بخوانید:  نیم تنه و دامن مجلسی | شیک ترین ست لباس نیم تنه و دامن + راهنمای ست کردن

 

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر در خواب قورباغه اي بگیرید، علامت آن اسـت کـه از خودتان بـه درستی مراقبت نمی‌کنید، و احتمال دارد بیمار شوید. دیدن قورباغه در سبزه ها، نشانه آن اسـت کـه دوستی آرام و محرم اسرار خواهید یافت. اگر زنی در خواب قورباغه اي بزرگ ببیند، نشانه آن اسـت کـه با مردی ثروتمند کـه همسر خودرا از دست داده اسـت ، و فرزندانی نیز دارد، ازدواج خواهد کرد.

1587203727 robeka.ir تعبیر خواب قورباغه   دیدن قورباغه در خواب چه تعبیری دارد؟

دیدن قورباغه ها در جاهای باتلاقی، نشانه آن اسـت کـه بـه لطف دیگران از دردسر خلاص میشوید. خوردن قورباغه در خواب، علامت آن اسـت کـه از رفت و آمد با برخی مردم چیزی نصیبتان، نمیشود و خوشیها زودگذرند. شنیدن صدای قورباغه در خواب، علامت آن اسـت کـه بـه رفت و آمد با دوستان ادامه میدهید، و سرانجام می فهمید این رفت و آمدها ثمره خوبی برای تان دربر ندارد.

 

تعبیر خواب قورباغه بزرگ

وبسایت healtholino: دیدن قورباغه بزرگ در خواب یا گرفتن یک قورباغه بزرگ در خواب نشان دهنده ازدواج کردن یا زندگی کردن با فردی بسیار باتجربه و سرد و گرم چشیده اسـت. شاید این فرد از همسر قبلی خود جدا شده یا وی را از دست داده اسـت یا فردی متمول یا از نظر مالی موفق اسـت.

1587203730 robeka.ir تعبیر خواب قورباغه   دیدن قورباغه در خواب چه تعبیری دارد؟

هم چنین  ممکن اسـت ثمره ازدواج قبلی این فرد یک یا چند فرزند باشد کـه آن ها بـه حمایت شـما نیاز دارند. شاید فرزند همسر شـما کودک یا نوجوانی باشد کـه باید شـما وی را درک و راهنمایی کنید. احتمالا باید برای تداوم این رابطه انعطاف‌پذیری روانی و عاطفی بسیار زیادی از خودتان نشان بدهید.

بیشتر بخوانید:  بیوگرافی کامل مهدی هاشمی + عکس های خانوادگی

 

تعبیر خواب کشتن قورباغه

اگر در خواب ببینید کـه قورباغه‌اي را لگد و آنرا زیر پایتان له می کنید، این خواب بـه مسائل و مشکلاتی در وضعیت سلامت و تندرستی شـما مربوط میشود. رابطه شـما با فردی از جنس مخالف ممکن اسـت مشکلاتی در سلامت جسمانی شـما بـه وجود بیاورد. شاید نزدیکی و رابطه تنگاتنگ شـما با این فرد موجب انتقال بیماری از او بشما بشود.

1587203734 robeka.ir تعبیر خواب قورباغه   دیدن قورباغه در خواب چه تعبیری دارد؟

شاید این فرد بیشتر وقت شـما را می گیرد و با اینکار بشما ضرر زیادی می رساند. صرف نظر از هر اتفاقی کـه ممکن اسـت رخ بدهد، شـما باید بعد از دیدن این خواب بیشتر بـه خودتان توجه کنید. در صورتیکه بـه خودتان توجه کافی نشان ندهید و از خودتان غافل شوید متاسفانه با عواقب جدی و ناخوشایندی روبرو خواهید شد.

 

تعبیر خواب تبدیل شدن به قورباغه

اگر در خواب ببینید کـه بـه قورباغه تبدیل شده اید، این خواب بـه داستانی در دورانی کودکی تان اشاره می کند کـه آنرا می‌خواندید یا بـه آن گوش می‌دادید. تعبیر این خواب آن اسـت کـه شـما باید در بین افراد معمولی و چیزهای معمولی بـه دنبال موهبت‌ها و نعمت‌ها بشد.

1587203736 robeka.ir تعبیر خواب قورباغه   دیدن قورباغه در خواب چه تعبیری دارد؟

بهترین موهبت‌ها از سمت همان چیزهایی بطرف شـما می آیند کـه شـما بـه هیچ عنوان آن ها را چیز خاص و مهمی نمی دانستید. بـه چیزهای معمولی در زندگی خود بـه خوبی توجه کنید و سعی کنید تا میتوانید موهبت‌ هاي نهفته در انها را شناخته، از آن ها بهره‌مند شوید ودر برابر آن ها قدردان و شکر گزار باشید.

منبع: پارس ناز

نوشته تعبیر خواب قورباغه – دیدن قورباغه در خواب چه تعبیری دارد؟ اولین بار در روبکا. پدیدار شد.

robeka.ir

[ad_2]